Dr. Sakhawat Ali Khan

Dr. Sakhawat Ali Khan

Designation: Honorary Professor
E-mail: sakhawatalikhan30@yahoo.com
Phone: +88-02-9125838

Degree

MA, PhD